Do jakich celów zarządca nieruchomości może wykorzystywać dane osobowe członków wspólnoty mieszkaniowej?

11 lutego 2020 | Jarosław Pianowski

Zarządca nieruchomości wspólnej może przetwarzać dane członków wspólnoty tylko jako podmiot, któremu, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych powierzono. Zarządca nieruchomości wspólnej wykonuje swoje obowiązki w interesie i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, a jego działania służyć powinny m.in. wykonaniu uchwał wspólnoty.

Uzasadnienie

Zagadnienie zakresu kompetencji zarządcy nieruchomości rozstrzygają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz postanowienia umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną.

W myśl art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Ust. 3 tego przepisu stanowi, że zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością.

Sposób zarządu nieruchomością wspólną pozostawiony zatem został decyzji samych członków wspólnoty mieszkaniowej i powinien być przez nich określony w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali, albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego.

Podobnie, ustawa o własności lokali w art. 18 ust. 1 stanowi, iż właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Z jej art. 29 ust. 1b wynika natomiast, że zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.

Zarządca nieruchomości jest więc podmiotem, który działa w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Zakres jego praw i obowiązków określają przepisy prawa i postanowienia umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną. Jego działania na rzecz wspólnoty są tak długo zgodne z prawem, jak długo znajdują umocowanie w łączącej strony – wspólnotę i zarządcę – umowie. Z chwilą powołania nowego zarządu i rozwiązania dotychczasowej umowy o zarządzanie nieruchomością, zarządca nieruchomości powinien przekazać dokumenty związane ze sprawowaniem zarządu swojemu następcy. Powoływanie się w takim przypadku na ustawę o ochronie danych osobowych, jako podstawę odmowy ich wydania nowemu zarządcy byłoby bezzasadne.

Ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez zarządcę wspólnota mieszkaniowa może dochodzić na drodze sądowej na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, w trybie określonym w Kodeksie postępowania cywilnego.

Jeśli sposobu zarządu nie określono w umowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali obowiązują zasady określone w rozdziale 4 tej ustawy. Art. 29 1b ustawy o własności lokali obliguje zarządcę o prowadzenia i aktualizowania spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej. Zarządca nieruchomości wspólnej jest zatem nie tylko upoważniony, ale i zobowiązany do gromadzenia danych osobowych dotyczących właścicieli lokali w granicach określonych w tym przepisie. Przetwarzanie przez zarządcę nieruchomości wspólnej danych osobowych członków wspólnoty nie jest w takiej sytuacji uzależnione od wyrażenia przez nich zgody na przetwarzanie danych.

Jednocześnie, administratorem danych osobowych (podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych przez wspólnotę mieszkaniową) jest ta wspólnota.

 Źródło https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/364/1759

Zaufali nam

Abex
Animus
Bomar
Irga
Jonex
Plastrol
Pracownia architektoniczna APSYDA Jakub Kijewski
KEL
Pomoska Giełda Nieruchomości
JOB JOB2