Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma prawo upublicznić na klatce schodowej listę zawierającą numer mieszkania wraz z przypisaną do niego kwotą zaległości?

11 lutego 2020 | Jarosław Pianowski

Nie, bowiem żaden z przepisów prawa nie upoważnia wspólnoty do upublicznienia tego typu danych.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administrator, przetwarzając dane osobowe, czyli wykonując na nich jakiekolwiek operacje, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie czy też udostępnianie – by jego działanie było legalne – powinien spełnić jeden z warunków dopuszczalności przetwarzania danych wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Jednym z nich jest istnienie innego, szczególnego wobec ustawy o ochronie danych osobowych, przepisu prawa zezwalającego na określone postępowanie (art. 23 ust. 1 pkt 2).

Dlatego, aby przetwarzanie danych (w tym przypadku upublicznienie listy dłużników), było legalne, administrator (czyli zarząd wspólnoty) powinien wskazać upoważniający go do tego przepis prawa.

I tak, podstawę przetwarzania danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej przez zarząd wspólnoty stanowią przepisy ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach – ustawy Kodeks cywilny

Aczkolwiek żaden z ww. przepisów nie zezwala na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej np. poprzez wywieszanie numerów mieszkań wraz z przypisaną do nich kwotą zaległości. Tym samym przepisy prawa nie stanowią podstawy do upublicznienia tego typu informacji.

Jednak zauważyć należy, że brak w przepisach podstawy do zamieszczania w miejscach ogólnie dostępnych informacji o zadłużeniach czynszowych członków wspólnoty mieszkaniowej nie oznacza, że informacje te nie mogą być ujawnione innym członkom tej wspólnoty. Bowiem wspólnota mieszkaniowa jest z mocy prawa uprawniona do przetwarzania danych osobowych swoich członków. Z kodeksu cywilnego zaś wynika, że współwłaściciele dla prawidłowego zarządzania współwłasnością muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaścicieli. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali, prawo do kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. W konsekwencji każdemu właścicielowi przysługuje uprawnienie do wglądu w całość dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością wspólną.

Dlatego wszelkie informacje, które dotyczą bezpośrednio każdego ze współwłaścicieli (np. zaległości czynszowe) muszą zostać odnotowywane w dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością wspólną. Natomiast wywieszanie – udostępnianie danych osobowych (tj. numeru mieszkania wraz z kwotą zaległości), czego następstwem jest możliwość zapoznania się z tymi danymi przez szerokie grono osób – w tym także przez osoby nieupoważnione, odbywa się bez podstawy prawnej.

Źródło https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/364/3115

Zaufali nam

Abex
Animus
Bomar
Irga
Jonex
Plastrol
Pracownia architektoniczna APSYDA Jakub Kijewski
KEL
Pomoska Giełda Nieruchomości
JOB JOB2